Podstawy prawne

Kancelaria dobrowolnie zobowiązuje się do przestrzegania postanowień "Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu" uchwalonego przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 10 października 1998 r. (uchwała nr 2/XVIII/98), a także "Zasad Etyki Radcy Prawnego" (uchwała Nr 45/VI/2004 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 marca 2004 r.).
PRAWA NATYKAJĄ SIĘ ZAWSZE NA NAMIĘTNOŚCI I PRZESĄDY PRAWODAWCY. CZASAMI PRZECHODZĄ PRZEZ NIE I BARWIĄ SIĘ OD NICH; CZASEM UTKWIĄ W NICH I WROSNĄ W NIE (Karol Monteskiusz)

Inkorporacja zasad korporacyjnych

Wobec faktu szczątkowego uregulowania zasad doradztwa prawnego przez osoby niebędące członkami korporacji prawniczych, kancelaria inkorporuje do stosowania zasad etyki obowiązujących adwokatów i radców prawnych. Pomoc prawna świadczona przez kancelarię, zasady postępowania z klientem oraz przed sądem, czynić będą zadość wieloletniej, dobrej i godnej poszanowania praktyce postępowania, wypracowanej przez przedstawicieli wspomnianych zawodów.NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 49 poz. 466), która weszła w życie 26 kwietnia 2004 r., natomiast cześć przepisów ustawy weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Zezwolenia wymaga każde nabycie nieruchomości, to znaczy nabycie prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, na podstawie zdarzenia prawnego.
Czynnościami wymagającymi zezwolenia jest m. in. nabycie nieruchomości;
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może udzielić cudzoziemcowi zezwolenia na nabycie nieruchomości lub nabycie udziałów lub akcji, jeśli nie występuje prawdopodobieństwo zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także gdy wykaże on, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Rzeczpospolitą Polską.

Chcąc pomóc w osiedlaniu się obcokrajowców w Polsce oferujemy kompleksową pomoc w załatwieniu wszelkich niezbędnych dokumentów jak i pozwoleń na zakup nieruchomości.